Obchodné podmienky

Článok 1

Základné ustanovenia

 

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) sú vydané:

 

Obchodné meno: Veronika Hupková – Herbs by Hupka

IČO: 52 521 711

Miesto podnikania: Panská 240/6, 811 01 Bratislava

Bankové spojenie: FIOZSKBAXXX

IBAN: SK2383300000002601656370

 

Kontaktné údaje:

email: herbsbyhupka@gmail.com

telefón: +421 907 451 446

www.herbsbyhupka.com

(ďalej len „predávajúci“)

 

 1. Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti predávajúceho a fyzickej osoby, ktorá uzatvára kúpnu zmluvu mimo svoju podnikateľskú činnosť ako spotrebiteľ, alebo v rámci svojej podnikateľskej činnosti (ďalej len: „kupujúci“) prostredníctvom webového rozhrania umiestneného na webovej stránke dostupného na internetovej adrese https://herbsbyhupka.com (ďalej je „eshop“).

 

 1. Ustanovenia týchto obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Individuálna dohoda predávajúceho a kupujúceho v kúpnej zmluve má prednosť pred ustanoveniami týchto obchodných podmienok.

 

 1. Tieto obchodné podmienky a kúpna zmluva sa uzatvárajú v slovenskom jazyku. 

 

Článok 2

Tovar a ceny

 

 1. Predávajúci nie je platiteľom DPH. Cena tovaru nezahŕňa náklady na doručenie prípadne spôsob platby na dobierku.

 

 1. Informácie o tovare, vrátane uvedenia ceny jednotlivého tovaru a jeho vlastností sú uvedené pri každom kuse tovaru v katalógu eshopu. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, po ktorú sú zobrazované v eshope. Toto ustanovenie nevylučuje dojednanie kúpnej zmluvy za individuálne dohodnutých podmienok.

 

 1. V eshope sú zverejnené informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené v eshope platia len v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky.

 

 1. Prípadné zľavy z kúpnej ceny tovaru nie je možné navzájom kombinovať, pokiaľ sa nedohodne predávajúci s kupujúcim inak.

 

Článok 3

Objednávka 

 

 1. Kupujúci vytvorí objednávku tovaru nasledovne:

 • prostredníctvom svojho zákazníckeho účtu, pokiaľ vykonal predchádzajúcu registráciu v eshope;

 • vyplnením objednávkového formulára bez registrácie.

(ďalej ako „objednávka“)

 1. Pri zadávaní objednávky si kupujúci vyberie tovar, počet kusov tovaru, spôsob platby a doručenia.

 

 1. Pred odoslaním objednávky kupujúci môže kontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky vložil. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo Odoslať objednávku s povinnosťou platby“. Údaje uvedené v objednávke kupujúcim sú predávajúcim považované za správne a úplné. Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie všetkých povinných polí v objednávkovom formulári a potvrdenie kupujúceho o tom, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami.

 

 1. Bezodkladne po obdržaní objednávky zašle predávajúci kupujúcemu potvrdenie o obdržaní objednávky na emailovú adresu, ktorú kupujúci pri objednaní zadal. Toto potvrdenie je automatické a nepovažuje sa za uzavretie zmluvy. Kúpna zmluva je uzavretá až po prijatí objednávky predávajúcim. Oznámenie o prijatí objednávky je doručené na emailovú adresu kupujúceho.

 2. V prípade, že niektorú z požiadaviek uvedených v objednávke nemôže predávajúci splniť, predávajúci bude o takej skutočnosti kupujúceho bezodkladne informovať emailom na jeho emailovú adresu uvedenú v objednávke. Zmenená / aktuálna ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzavretá potvrdením kupujúceho o prijatí tejto ponuky predávajúcemu na jeho emailovú adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach.

 

 1. Všetky objednávky prijaté predávajúcim sú záväzné. Kupujúci je oprávnený zrušiť objednávku, pokým nie je kupujúcemu doručené oznámenie o potvrdení objednávky predávajúcim. Kupujúci je oprávnený zrušiť objednávku telefonicky na telefónnom čísle predávajúceho, alebo elektronickou správou na email predávajúceho, ktoré sú uvedené v týchto obchodných podmienkach.

 

 1. V prípade, že prišlo k zjavnej technickej chybe na strane predávajúceho pri uvedení ceny tovaru v eshope, alebo v priebehu objednávania, nie je predávajúci povinný dodať kupujúcemu tovar za túto celkom zjavne chybnú cenu a to ani v prípade, že kupujúcemu bolo zaslané automatické potvrdenie o obdržaní objednávky. Predávajúci informuje kupujúceho o chybe bez zbytočného odkladu a zašle kupujúcemu na jeho emailovú adresu zmenenú / aktuálnu ponuku. Zmenená / akutálna ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzavretá potvrdením o prijatí kupujúcim na emailovú adresu predávajúceho.

 

Článok 4

Zákaznícky účet

 

 1. Na základe registrácie kupujúceho vykonanej v eshope môže kupujúci pristupovať do svojho zákazníckeho účtu. Zo svojho zákazníckeho účtu môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru. Kupujúci môže objednávať tovar aj bez registrácie.

 

 1. Pri registrácii do zákazníckeho účtu a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v zákazníckom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne a úplné.

 

 1. Prístup k zákazníckemu účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií nevyhnutných k prístupu do jeho zákazníckeho účtu. Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadné zneužitie zákazníckeho účtu treťou osobou.

 

 1. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie zákazníckeho účtu tretej osobe.

 

 1. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie nevyužíva alebo v prípade, ak kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy a týchto obchodných podmienok.

 

 1. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia predávajúceho, vrátane nutnej údržby hardwarového a softwarového vybavenia tretích osôb.

 

Článok 5

Platobné podmienky a dodanie tovaru

 

 1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci zaplatiť nasledovnými spôsobmi:

 • bezhotovostne prevodom na bankový účet predávajúceho: SK2383300000002601656370; 

 • bezhotovostne prostredníctvom platobnej brány

 

 1. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu náklady spojené s balením a dodaním tovaru v zmluvnej výške. Ak nie je ďalej uvedené výslovne inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj náklad spojený s dodaním tovaru.

 

 1. V prípade platby prostredníctvom platobnej brány je kúpna cena splatná pri objednávke tovaru. V prípade bezhotovostnej platby prevodom na účet predávajúceho je kúpna cena splatná do 7 dní od uzavretia kúpnej zmluvy, pričom tovar je kupujúcemu odoslaný až po pripísaní platby za tovar na účet predávajúceho. 

 

 1. V prípade platby prostredníctvom platobnej brány postupuje kupujúci podľa pokynov príslušného poskytovateľa elektronických platieb.

 

 1. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej sumy na bankový účet predávajúceho.

 

 1. Predávajúci nepožaduje od kupujúceho vopred žiadnu zálohu či inú obdobnú platbu. Úhrada kúpnej ceny pred odoslaním tovaru nie je zálohou.

 

 1. Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu pokladničný doklad. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online, v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín.

 

 1. Tovar je kupujúcemu dodaný na adresu určenú kupujúcim v objednávke;

 

 1. Voľba spôsobu dodania sa vykonáva v priebehu objednávania tovaru.

 

 1. Náklady na dodanie tovaru v závislosti na spôsobe odoslania a prevzatia tovaru sú uvedené v objednávke kupujúceho a v potvrdení objednávky predávajúcim. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe špecifickej požiadavky kupujúceho, znáša kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

 

 1. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný zaplatiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

 

 1. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek vád toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu nasvedčujúceho neoprávnenému vniknutiu do zásielky odporúčame kupujúcemu zásielku od prepravcu neprebrať. Po prebratí tovaru od prepravcu prechádza zodpovednosť za poškodenie či zničenie tovaru na kupujúceho.

 

 1. Daňový doklad je priložený k tovaru.

 

 1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo ku tovaru zaplatením celej kúpnej ceny, vrátane nákladov na dodanie, najskôr však prevzatím tovaru. Zodpovednosť za náhodnú stratu, poškodenie či zničenie tovaru prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru alebo okamihom, kedy mal kupujúci povinnosť tovar prevziať, ale v rozpore s kúpnou zmluvou tak neurobil.

 

Článok 6

Odstúpenie od zmluvy

 

 1. Kupujúci, ktorý uzavrel kúpnu zmluvu mimo svoju podnikateľskú činnosť ako spotrebiteľ, má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť aj bez uvedenia dôvodu.

 

 1. Lehota na odstúpenie od zmluvy je 14 dní odo dňa:

 • prevzatia tovaru;

 • prevzatia poslednej dodávky tovaru, ak je predmetom zmluvy niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí;

 • dňa prevzatia prvej dodávky tovaru, ak je predmetom zmluvy pravidelná opakovaná dodávka tovaru.

 

 1. Kupujúci nemôže okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy:

 • o poskytovaní služieb, ak boli splnené s jeho predchádzajúcim výslovným súhlasom pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a predávajúci pred uzavretím zmluvy oznámil kupujúcemu, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy a ak prišlo k úplnému poskytnutiu služby (dodania tovaru);

 • o dodávke tovaru alebo služby, ktorých cena závisí na výkyvoch finančného trhu nezávisle na vôli predávajúceho, a ku ktorému môže dôjsť v priebehu lehoty pre odstúpenie od zmluvy;

 • o dodaní alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, ktoré môžu byť dodané až po uplynutí tridsiatich dní a ktorých cena závisí na výkyvoch trhu nezávislých na vôli predávajúceho;

 • o dodávke tovaru, ktorý bol upravený na mieru podľa priania kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho;

 • o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovaru, ktorý bol po dodaní vzhľadom na svoju povahu nenávratne zmiešaný s iným tovarom;

 • o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodov ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený;

 • o dodávke zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru, ak sú predávané v ochrannom obale a kupujúci tento obal rozbalil;

 • o dodávke novín, periodík alebo časopisov s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaji kníh nedodávaných v ochrannom obale;

 • o dodávke elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom kupujúceho a kupujúci vyhlásil , že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohoto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy;

 • v ďalších prípadoch uvedených v § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení nehorších predpisov.

 

 1. Odstúpenie od kúpnej zmluvy zašle kupujúci na emailovú alebo doručovaciu adresu predávajúceho uvedenú v týchto obchodných podmienkach. Predávajúci potvrdí kupujúcemu bezodkladne prijatie návrhu na odstúpenie.

 

 1. Kupujúci, ktorý odstúpil od zmluvy, je povinný vrátiť predávajúcemu tovar do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Kupujúci znáša náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu, a to i v tom prípade, ak tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovnou cestou.

 

 1. Ak odstúpi kupujúci od zmluvy, vráti mu predávajúci bezodkladne, najneskôr však do 14 dní od odstúpenie od zmluvy, všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho prijal, a to rovnakým spôsobom. Predávajúci vráti kupujúcemu prijaté peňažné prostriedky iným spôsobom len vtedy, ak s tým kupujúci súhlasí a ak mu tým nevzniknú ďalšie náklady.

 

 1. Ak kupujúci zvolil iný než najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý predávajúci ponúka, vráti predávajúci kupujúcemu náklady na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru.

 

 1. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nie je predávajúci povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar odovzdá alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

 

 1. Tovar musí vrátiť kupujúci predávajúcemu nepoškodený, neotvorený a ak je to možné, v pôvodnom obale. Nárok na náhradu škody vzniknutej na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

 

 1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo keď výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru prerušil výrobu alebo dovoz tovaru. Predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho prostredníctvom emailovej adresy uvedenej v objednávke a vráti v lehote 14 dní od oznámení o odstúpenie od kúpnej zmluvy všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho na základe zmluvy prijal, a to rovnakým spôsobom, poprípade spôsobom dohodnutým s kupujúcim.

 

Článok 7

Vrátenie tovaru 

 

 1. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri osobnom prevzatí, alebo pri odoslaní nemá vady. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu najmä za to, že v dobe, kedy kupujúci tovar osobne prevzal, alebo bol tovar kupujúcemu riadne odoslaný:

 • má tovar vlastnosti, ktoré si strany dojednali, a ak chýba dohoda, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca popísal, alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe informácií poskytnutými predávajúcim;

 • je tovar v zodpovedajúcom množstve;

 • tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

 

 1. Ak sa vada prejaví v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia tovaru kupujúcim, má sa za to, že tovar bol vadný už pri prevzatí. Kupujúci je oprávnený uplatniť práva z vady, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v dobe dvadsať štyri mesiacov od prevzatia. Toto ustanovenie sa nepoužije pri tovaroch predávaných za nižšiu cenu pre vadu, na základe ktorej bola nižšia cena dohodnutá, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.

 

 1. V prípade výskytu vady môže kupujúci predávajúcemu predložiť reklamáciu a požadovať:

 • ak ide o vadu, ktorú je možné odstrániť:

  • bezplatné odstránenie vady tovaru;

  • výmenu tovaru za nový tovar;

 • ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť:

  • primeranú zľavu z kúpnej ceny;

  • odstúpiť od zmluvy.

 1. Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy:

 • ak má tovar vadu, ktorú nemožno odstrániť, a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať;

 • ak nemôže tovar riadne užívať pre opakovaný výskyt vady alebo vád po oprave;

 • ak nemôže riadne tovar užívať pre väčší počet vád tovaru.

 

 1. Predávajúci je povinný prijať reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzke, v ktorej je prijatie reklamácie možné, prípadne i v sídle alebo mieste podnikania. Kupujúci môže reklamáciu uplatniť aj u osoby určenej predávajúcim. Predávajúci je povinný kupujúcemu vydať písomné potvrdenie o tom, kedy kupujúci právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie kupujúci požaduje, ako aj potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a dobe jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

 

 1. Ak kupujúci uplatní reklamáciu, predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba je povinná poučiť kupujúceho o jeho právach vyplývajúcich z vadného plnenia. Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré si z práv vyplývajúcich mu z vadného plnenia si uplatňuje, je predávajúci alebo ním poverený pracovník alebo určená osoba povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do troch pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamách, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vrátane odstránenia vady musí vybaviť ihneď, pričom v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie vrátane odstránenia vady však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Márne uplynutie tejto lehoty sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a kupujúci má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje moment, kedy dôjde prejav vôle kupujúceho (uplatnenie práva z vadného plnenia) predávajúcemu.

 

 1. Predávajúci písomne informuje kupujúceho o výsledku reklamácie, a to najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

 

 1. Právo z vadného plnenia kupujúci nemá, ak kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má vadu, alebo ak kupujúci vadu sám spôsobil.

 

 1. V prípade oprávnenej reklamácie má kupujúci právo na náhradu účelne vynaložených nákladov vzniknutých v súvislosti s uplatnením reklamácie. Toto právo môže kupujúci u predávajúceho uplatniť v lehote do jedného mesiaca po uplynutí záručnej doby.

 

 1. Voľbu spôsobu reklamácie a jej vybavenia, ak je viacero možností, má kupujúci.

 

 1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom práv z vadného plnenia sa riadia § 499 až 510, § 596 až 600 a § 619 až 627 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a zákonom č. 250/2007 Z. z., o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

 

 1. Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za vady upravuje reklamačný poriadok predávajúceho.

 

Článok 8

Doručovanie

 

 1. Predávajúci a kupujúci sa dohodli na možnosti doručovania kompletnej písomnej korešpondencie vzájomne prostredníctvom elektronickej pošty.

 

 1. Kupujúci doručuje predávajúcemu korešpondenciu na emailovú adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach. Predávajúci doručuje kupujúcemu korešpondenciu na emailovú adresu uvedenú v jeho zákazníckom účte alebo v objednávke.

 

 

 

Článok 9

Mimosúdne riešenie sporov

 

 1. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho (mimosúdneho) riešenia sporu u subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť podľa predchádzajúcej vety odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania. Týmto nie je dotknutá možnosť kupujúceho obrátiť sa na súd.

 

 1. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporou z kúpnej zmluvy je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom: Prievozská 32, 827 99 Bratislava, IČO: 17 331 927, ktorú je možné za uvedeným účelom kontaktovať na adrese Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát, Odbor medzinárodných vzťahov a alternatívneho riešenia sporov, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, alebo elektronicky na ars@soi.sk alebo adr@soi.sk. Internetová adresa: https://www.soi.sk/. Platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúcu sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy.

 

 1. Európske spotrebiteľské centrum Slovenská republika, so sídlom Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislave, internetová adresa: http://esc-sr.sk/ je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a o zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).

 

 1. Predávajúci je oprávnený k predaju tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný Okresný úrad odbor živnostenského podnikania. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dozor nad dodržiavaním zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení nehorších predpisov.

 

Článok 10

Záverečné ustanovenia

 

 1. Všetky dohody medzi predávajúcim a kupujúcim sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný prvok, predávajúci a kupujúci sa dohodli, že vzťah sa riadi právom Slovenskej republiky. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce z všeobecne záväzných právnych predpisov.

 

 1. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovení zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení nehorších predpisov.

 

 1. Všetky práva k webovým stránkam predávajúceho, najmä autorské práva k obsahu, vrátane rozvrhnutia stránky, fotiek, filmov, grafiky, ochranných známok, loga a ďalšieho obsahu a prvkov, prináleží predávajúcemu. Je zakázané kopírovať, upravovať alebo inak používať webové stránky alebo ich časť bez súhlasu predávajúceho.

 

 1. Predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahu tretích osôb do eshopu alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho určením. Kupujúci nesmie pri využívaní eshopu používať postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jeho prevádzku a nesmie vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užívať programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace eshop a užívať eshop alebo jeho časti či softwarové vybavenie takým spôsobom, ktorý by bol v rozpore s jeho určením či účelom.

 

 1. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je verejne prístupná.

 

 1. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

 

 1. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom [] a plne nahradzujú predchádzajúce obchodné podmienky. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť obchodné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia. 

Sledujte nás na Instagrame

Potrebujete poradit s nákupom? Odpoveď nie je v sekcii Časté dotazy? Napíšte nám tu.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.