Podmienky ochrany osobných údajov

 

Článok 1

Základné ustanovenía

 

 1. Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. zákona o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) je Veronika Hupková – Herbs by Hupka, IČO: 52 521 711, so sídlom: Panská 240/6, 811 01 Bratislava („prevádzkovateľ“).

 

 1. Kontaktné údaje prevádzkovateľa:

email: herbsbyhupka@gmail.com

telefón: +421 907 451 446

www.herbsbyhupka.com

 

 1. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby („kupujúci“).

 

Článok 2

Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

 

 1. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré mu poskytol kupujúci alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia objednávky kupujúceho.

 

 1. Prevádzkovateľ spracováva identifikačné, kontaktné údaje a údaje nutné pre plnenie zmluvy.

 

Článok 3

Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

 

 1. Zákonný dôvod spracovania osobných údajov je:

 • plnenie zmluvy medzi kupujúcim a prevádzkovateľom podľa § 13 ods. 1 písm. b) zákona;

 • oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. f) zákona;

 • súhlas kupujúceho so spracovaním na účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. a) zákona v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.

 

 1. Účelom spracovania osobných údajov je

 • vybavenie objednávky kupujúceho a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi kupujúcim a prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľa plniť;

 • zasielanie obchodných oznamov a výkon ďalších marketingových aktivít.

 

 1. Zo strany prevádzkovateľa nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle § 28 zákona. S takým spracovaním ste poskytol/la svoj výslovný súhlas.

 

Článok 4

Doba uchovávania osobných údajov

 

 1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje:

 • na dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi kupujúcim a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončení zmluvného vzťahu);

 • na dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie však 10 rokov, pokiaľ sú osobné údaje poskytované na základe súhlasu.

 1. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov, alebo po odvolaní súhlasu so spracovaním osobných údajov, prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

 

 

Článok 5

Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)

 

 1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby:

 • podieľajúce sa na dodávaní tovaru / služieb / realizácii platieb na základe zmluvy;

 • zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu ([]) a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu;

 • zaisťujúce marketingové služby. (tu nechapem co treba doplnit – kto bude prevádzkovať eshop? – väčšinou je to ten kto si spravuje web ako spoločnosť)

 

 1. Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.

 

Článok 6

Práva kupujúceho

 

 1. Za podmienok stanovených v zákone máte

 • právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 zákona;

 • právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24 zákona;

 • právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 zákona;

 • právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 zákona;

 • právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 zákona;

 • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v čl. III týchto podmienok.

 

 1. Ďalej má kupujúci právo podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnieva, že bolo porušené právo kupujúceho na ochranu osobných údajov.

 

Článok 7

Podmienky zabezpečenia osobných údajov

 

 1. Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.

 

 1. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

 

Článok 8

Cookies

 

 1. Prevádzkovateľ používa „cookies“, rovnako ako iné weby, za účelom zbierania informácií.

 

 1. „Cookie“ je malý kúsok informácie, ktorá sa inštaluje na počítači kupujúceho a identifikuje prehliadač počas práce kupujúceho na príslušnej webovej stránke. „Cookies“ môžu byť taktiež využívané pre uloženie identifikačných informácií a preferencií užívateľa (kupujúceho). Web môže nastaviť „cookie“ pre konkrétneho užívateľa jedine pokiaľ to nastavenia jeho prehliadača umožňujú. Prehliadač umožňuje jedine prístup web stránky ku „cookies“ tejto webstránky, nie ku „cookies“ z iných web stránok.

 

 1. Používame rôzne typy „cookies“:

 • Nevyhnutné: „striktne nevyhnutné cookies“:

Určité „cookies“ sú nevyhnutné pre využívanie našej webstránky a sú prítomné vždy, keď užívateľ používa web. Neobsahujú žiadne osobné údaje.

 • Skúsenosť so stránkou: „funkčné cookies“: 

Funkčné „cookies“ umožňujú našej stránke pamätať si výber kupujúceho a osobné parametre, aby kupujúcemu mohli navrhovať personalizované funkcie počas používania našej stránky.

 • Výkon a prevádzka: „analytické cookies“: 

Analytické „cookies“ umožňujú rozpoznávanie návštevníkov našej stránky a všeobecným a anonymizovaným spôsobom merajú informácie o užívateľoch, ako napríklad frekvencia návštev podstránok, dĺžka návštev atď. Umožňujú nám zlepšovať našu webstránku.

 

 1. Prečo používame „cookies“? Cookies inšťalované na Youstice sú zamerané výlučne na umožnenie alebo uľahčenie komunikácie elektronickými komunikačnými prostriedkami a sú striktne nevyhnutné pre poskytovanie služby. Keď prehľadávate našu webstránku a využívate našu aplikáciu, „cookies“ sa budú inštalovať a sprístupňovať, aby nám pomohli analyzovať Vašu užívateľskú skúsenosť a prenos dát na našej webstránke. Máte možnosť spravovať svoje „cookies“ konfigurovaním Vášho prehliadača tak, ako je to opísané nižšie.

 

 1. Ako môžete spravovať svoje „cookies“? Na spravovanie svojich „cookies“ máte niekoľko možností. Väčšina prehliadačov je nastavená tak, aby pri pôvodných nastaveniach akceptovala „cookies“, ale môžete sa rozhodnúť systematicky prijímať alebo odmietať všetky „cookies“ alebo iba „cookies“ od určitých vydavateľov. Taktiež si môžete svojch prehliadač nastaviť tak, aby predtým, ako prebehne ich inštalácia, prijímal alebo odmietal „cookies“ prípad od prípadu. Rovnako si môžete pravidelne vymazávať „cookies“ zo svojho koncového zariadenia pomocou prehliadača. Nezabudnite si nastaviť všetky prehliadače na všetkých Vašich koncových zariadeniach (tablety, smartfóny, počítače).

Každý prehliadač má svoj vlastný spôsob spravovania „cookies“ a ich nastavení. Konfigurácia jednotlivých prehliadačov je opísaná v ich menu, v časti Pomoc, kde nájdete informácie o tom, ako zmeniť nastavenia „cookies“. Napríklad:

 • pre Internet Explorer™: http://windows.microsoft.com/sk-sk/windows-vista/block-or-allow-cookies

 • pre Safari™: https://support.apple.com/kb/PH17191?viewlocale=sk_SK&locale=en_US

 • pre Chrome™: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en&hlrm=en

 • pre Firefox™: https://support.mozilla.org/sk/kb/povolenie-zakazanie-cookies

 • pre Opera™: http://help.opera.com/Windows/10.20/sk/cookies.html

 

Napriek tomu vezmite, prosím, na vedomie, že ak nastavíte svoj prehliadač tak, aby odmietal „cookies”, môžete tak obmedziť svoj prístup k určitým funkciám, stránkam alebo oblastiam stránky, za čo nenesieme žiadnu zodpovednosť.

 

Zároveň vezmite, prosím, na vedomie, že ak sa rozhodnete odmietnuť „cookies“, na Vašom zariadení sa nainštaluje „odmietavá cookie“. Ak túto „cookie“ pre odmietnutie odstránite, nebude ďalej možné zistiť, že ste túto „cookie“ chceli mať nainštalovanú. Podobne, ak sa rozhodnete prijímať „cookies“, do Vášho zariadenia sa nainštaluje „prijímacia cookie“. Z týchto dôvodov by ste nemali vymazávať odmietavé a prijímajúce „cookies“.

 

Článok 9

Záverečné ustanovenia

 

 1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzuje kupujúci, že je oboznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijíma.

 

 1. S týmito podmienkami súhlasí kupujúci zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzuje, že je oboznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijíma.

 

 1. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň zašle kupujúcemu novú verziu týchto podmienok na e-mailovú adresu, ktorú kupujúci poskytol prevádzkovateľovi.

 2. Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa  [] a plne nahradzujú predchádzajúce Podmienky ochrany osobných údajov. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť tieto podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia. 

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.